Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

Τρόπους αντιμετώπισης των επεκτατικών αλλόχθονων ειδών ζώων και φυτών

εξετάζει η Κομισιόν

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου τα ζώα και τα φυτά έχουν διεισδύσει σε ένα περιβάλλον που δεν είναι εκ φύσεως δικό τους, και τώρα εξαπλώνονται τόσο γρήγορα ώστε να συνιστούν πια απειλή για τη βιοποικιλότητα. Μερικά αρχικώς...

"μη ιθαγενή είδη", όπως η ντομάτα ή η πατάτα, έχουν ιστορικά εισαχθεί χωρίς προβλήματα.

Ωστόσο, πολλά άλλα είδη, συμπεριλαμβανομένων των εξής: χήνα του Καναδά, American bullfrog, ιαπωνικό ζιζάνιο (Reynoutria spp.) και τα φύκια Caulerpa, εξαπλώνονται πυρετωδώς στο περιβάλλον μας και απειλούν την τοπική πανίδα και χλωρίδα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα.Τέτοιες περιπτώσεις «επεκτατικών αλλόχθονων ειδών» μπορούν επίσης να απειλήσουν τη δημόσια υγεία, να καταστρέψουν τις καλλιέργειες και το ζωικό κεφάλαιο και να έχουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τρόπους για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως μιας ειδικής νομοθετικής πράξης, και επιζητώντας τις απόψεις τους, μέσω διαδικτυακής διαβούλευσης, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του θέματος. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα τροφοδοτήσουν πρόταση η οποία πρόκειται να δημοσιοποιηθεί αργότερα εντός του έτους.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Janez Potočnik, δήλωσε: «Οι ζημίες που προκαλούνται από τα χωροκατακτητικά είδη στο φυσικό μας κεφάλαιο υπολογίζονται μέχρι και 12 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ήρθε η ώρα να διαμορφώσουμε μια αποτελεσματική πολιτική για την αντιμετώπιση της εντεινόμενης αυτής απειλής.»
Μέχρι σήμερα, έχει διαπιστωθεί η παρουσία άνω των 11.000 αλλόχθονων ειδών στο ευρωπαϊκό περιβάλλον και το 10 έως 15% εξ αυτών έχουν καταστεί χωροκατακτητικά. Τα υφιστάμενα μέτρα για να αποτραπεί η είσοδος και διάχυσή τους στο έδαφός μας είναι αποσπασματικά και δεν αρκούν ώστε να περιορίσουν σημαντικά τον κίνδυνο. Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή προσπαθεί να καλύψει το κενό με μια προσέγγιση που βασίζεται σε τρεις πυλώνες που ταιριάζουν με την προσέγγιση που προτείνεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιολογική Ποικιλότητα: πρώτον, η πρόληψη· στη συνέχεια, η έγκαιρη ανίχνευση και η ταχεία αντίδραση· και, ως ύστατη λύση, η εξάλειψη ή η διαχείριση της παρουσίας τους, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις.

Στη διαδικτυακή διαβούλευση επιζητείται η διατύπωση απόψεων για την προσαρμογή της προσέγγισης αυτής στην επιτόπια πραγματικότητα, και καλύπτονται θέματα όπως πιθανοί εμπορικοί περιορισμοί, συστήματα σήμανσης, μηχανισμοί παρακολούθησης, μέτρα εξάλειψης και αποκατάσταση των θιγέντων ενδιαιτημάτων. Στη διαβούλευση καλούνται τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτών, της βιομηχανίας και των εκπροσώπων των καταναλωτών, ομάδες συμφερόντων, η κοινότητα των ΜΚΟ και οι εθνικές αρχές, να διατυπώσουν τη γνώμη τους πριν από τις 12 Απριλίου 2012.

agrotypos


Δεν υπάρχουν σχόλια: