Σελίδες

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014

Δήμος Λέσβου : Δωρεάν σήμανση ζώων

Για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες 

Προχωρά η Ηλεκτρονική Σήμανση Ζώων Συντροφιάς που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, από τον Δήμο Λέσβου. Οι δικαιούχοι ιδιοκτήτες (Α.Μ.Ε.Α. με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 80%, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., οι διαβιούντες με το επίδομα της Πρόνοιας), θα επιβαρύνονται μόνο με το κόστος του ηλεκτρονικού μέσου σήμανσης των ζώων, ενώ οι υπόλοιπες υπηρεσίες θα προσφέρονται δωρεάν από τον Δήμο. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να καταθέσουν ...
σχετική αίτηση στον Δήμο, συνοδευόμενη από: - την φωτοτυπία ταυτότητάς τους και - φωτοτυπίες επικυρωμένες από ΚΕΠ των παρακάτω δικαιολογητικών ανάλογα με την κατηγορία. -Πολύτεκνοι & τρίτεκνοι: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο Δήμο -Μονογονεϊκές οικογένειες: οποιοδήποτε πιστοποιητικό δημόσιας αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ., πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα, δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κ.λπ.). -ΑΜΕΑ: Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) -Άνεργοι: Κάρτα Ανεργίας ΟΑΕΔ -Διαβιούντες με το επίδομα της Πρόνοιας: Πιστοποιητικό Οικονομικής Αδυναμίας . Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η σήμανση των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους, είναι υποχρεωτική (εξαιρουμένων των σκύλων για την φύλαξη ποιμνίων) και η μη συμμόρφωση από πλευράς ιδιοκτητών επιφέρει κυρώσεις. 
dimokratis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: