Σελίδες

Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012

Τελεσίγραφο Κομισιόν για τις κλωβοστοιχίες

Να αναλάβουν δράση προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων, και ειδικότερα την εφαρμογή της απαγόρευσης των μη διευθετημένων κλωβών για όρνιθες ωοπαραγωγής, η οποία άρχισε να εφαρμόζεται την 1η Ιανουαρίου 2012, όπως ορίζει ...

η οδηγία 1999/74/ΕΚ ζητά με προειδοποιητική επιστολή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η σύσταση της Κομισιόν αφορά και την Ελλάδα, αλλά και άλλα 12 κράτη-μέλη ( το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Κύπρο, τη Λετονία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία).
Όπως διευκρίνισε ο επίτροπος Τζον Ντάλι, η Κομισιόν θα κινήσει τις νομικές διαδικασίες κατά των κρατών που δεν συμμορφωθούν το συντομότερο δυνατό με την κοινοτική οδηγία 1999/74, που τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2012 και αφορά πάνω από 51 εκατομμύρια όρνιθες σε 11 κράτη μέλη θα συνεχίσουν να εκτρέφονται σε συμβατικές κλωβοστοιχίες. Για τα αυγά που θα παράγονται κατά παράβαση της οδηγίας θα αναζητηθεί μια τεχνική λύση.
Η πολιτική απόφαση για την απαγόρευση των μη διευθετημένων κλωβών ελήφθη το 1999. Τα κράτη μέλη είχαν στη διάθεσή τους δώδεκα έτη για να εφασφαλίσουν την ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα και την εφαρμογή της οδηγίας. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, και παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της Επιτροπής, τα προαναφερθέντα κράτη μέλη δεν έχουν συμμορφωθεί πλήρως με τη νομοθεσία της ΕΕ.
Από την 1η Ιανουαρίου 2012, η οδηγία 1999/74/ΕΚ προβλέπει ότι όλες οι όρνιθες ωοπαραγωγής πρέπει να διατηρούνται σε διευθετημένους κλωβούς με συμπληρωματικό χώρο για να φωλιάζουν, να σκαλίζουν και να κουρνιάζουν ή σε εναλλακτικά συστήματα. Σύμφωνα με την οδηγία, μπορούν να χρησιμοποιούνται κλωβοί μόνο εάν προσφέρουν σε κάθε όρνιθα τουλάχιστον 750 cm² επιφανείας δαπέδου, με φωλιά, στρωμνή, κούρνιες και διατάξεις ξυσίματος των νυχιών, που να επιτρέπουν στις όρνιθες να ικανοποιούν τις βιολογικές ανάγκες τους, καθώς και τις ανάγκες συμπεριφοράς τους.
Η πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της οδηγίας από τα κράτη μέλη είναι ουσιαστικής σημασίας. Είναι σαφές ότι τα κράτη μέλη που δεν εκπληρώνουν τις νομικές υποχρεώσεις τους όχι μόνο προκαλούν επιπτώσεις για την καλή μεταχείριση των ζώων, αλλά είναι δυνατόν να οδηγήσουν και σε στρεβλώσεις της αγοράς και αθέμιτο ανταγωνισμό. Τα κράτη μέλη που συνεχίζουν να επιτρέπουν τη χρήση μη διευθετημένων κλωβών θέτουν σε μειονεκτική θέση τις επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν επενδύσεις για να συμμορφωθούν με τα νέα μέτρα.
Συνεπώς, ύστερα από τη προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη έχουν δύο μήνες προθεσμία για να στείλουν τις απαντήσεις τους βάσει της διαδικασίας επί παραβάσει. Εάν δεν απαντήσουν κατά τρόπο ικανοποιητικό, η Επιτροπή θα αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη ζητώντας από τα οικεία κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο εντός δύο μηνών.

Καμία παράταση
Καμία παράταση δεν πρέπει να δοθεί για τη συμμόρφωση των πτηνοτρόφων στην απαγόρευση της χρήσης συμβατικών κλωβοστοιχιών για τις ωοπαραγωγές όρνιθες. Η σχετική οδηγία που φιλοδοξεί να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των ορνίθων έχει ψηφιστεί από το 1999, ωστόσο σήμερα, 11 χρόνια μετά, λιγότερο από το 30% των παραγωγής αυγών έχει προσαρμοστεί στα νέα πρότυπα, ενώ σε ορισμένα κράτη της Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, τα βήματα που έχουν γίνει είναι ελάχιστα. Υπολογίζεται ότι το κόστος παραγωγής βάσει της νέας οδηγίας είναι 8-13% υψηλότερο, ενώ η εισοδηματική διαφορά για τους παραγωγούς εκτιμάται στο 3-4%.

Τα εναλλακτικά συστήματα
- οι εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν: ταΐστρες, είτε γραμμικές (μήκους τουλάχιστον 10 εκατοστών ανά όρνιθα) είτε κυκλικές (διαμέτρου τουλάχιστον 4 εκατοστών ανά όρνιθα), ποτίστρες είτε διαρκούς ποτίσματος (μήκους τουλάχιστον 2,5 εκατοστών ανά όρνιθα) είτε κυκλικές (διαμέτρου τουλάχιστον 1 εκατοστού ανά όρνιθα), τουλάχιστον μία φωλιά για επτά όρνιθες, κατάλληλες κούρνιες (μήκους τουλάχιστον 15 εκατοστών ανά όρνιθα) και τουλάχιστον 250 τετραγωνικά εκατοστά επιφάνειας στρωμνής ανά όρνιθα
- το δάπεδο πρέπει να υποβαστάζει όλα τα μπροστινά νύχια κάθε ποδιού
- προβλέπονται ειδικές διατάξεις για τα συστήματα εκτροφής που επιτρέπουν την ελεύθερη μετακίνηση των ορνίθων ή/ και την πρόσβαση σε εξωτερικούς χώρους
- η πυκνότητα των ζώων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εννέα ωοπαραγωγούς όρνιθες ανά τετραγωνικό μέτρο ωφέλιμης επιφάνειας.

Διευθετημένοι κλωβοί
- κάθε όρνιθα διαθέτει τουλάχιστον 750 cm2 της επιφάνειας του κλωβού, μια φωλιά, μια στρωμνή στην οποία να μπορεί να ραμφίζει και να σκαλίζει, μία κατάλληλη κούρνια τουλάχιστον 15 εκ.
- προβλέπεται ταΐστρα για χρήση χωρίς περιορισμούς
- το ελάχιστο μήκος της πρέπει να είναι 12 εκ. για κάθε όρνιθα του κλωβού
- κάθε κλωβός πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλο σύστημα ποτίσματος
- οι σειρές των κλωβών πρέπει να χωρίζονται από διαδρόμους πλάτους τουλάχιστον 90 εκ., ενώ προβλέπεται χώρος τουλάχιστον 35 εκ. μεταξύ του δαπέδου και των κατώτερων σειρών και
- οι κλωβοί πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες διατάξεις ξυσίματος των νυχιών.

argosnews

Δεν υπάρχουν σχόλια: