Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

“Διεθνής διαγωνισμός για φροντίδα αδέσποτων ζώων”

Δήμος Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 18-01-2012 ημέρα Τετάρτη με ώρα λήξης παραλαβής προσφορών την 10:00 ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, Γενική Γραμματεία, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Οικονομικής Επιτροπής, θα διεξαχθεί ανοικτός διεθνής επαναληπτικός τακτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για ...

την ανάδειξη αναδόχου που αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την φροντίδα όσων αδέσποτων ζώων εντάσσονται στο πρόγραμμα προστασίας και υιοθεσίας αδέσποτων ζώων του Δήμου Αθηναίων και υλοποιείται από την Δ/νση Αστικού Σχεδιασμού & Περιβάλλοντος, προϋπολογισμού 200.000,00€, συμπ/νου ΦΠΑ 13% (άρθρο 1 της Τεχνικής Έκθεσης).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π.Κ. & Δ. ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τραπέζης ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης κατά τον ισχύοντα νόμο για το Δημόσιο (άρθρο 4 της διακήρυξης).

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για δώδεκα (12) μήνες.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί κτηνίατροι, ενώσεις κτηνιάτρων, σύλλογοι και σύνδεσμοι κτηνιάτρων, φιλοζωικά σωματεία, επιχειρήσεις, ενώσεις επιχειρήσεων και εταιρείες (κοινοπραξίες) που μπορούν να εγγυηθούν την άριστη παροχή των εν λόγω υπηρεσιών σε κτηνιατρεία, κτηνιατρικές κλινικές και ενδιαιτήματα που λειτουργούν νόμιμα, πληρώντας τους όρους και τις προϋποθέσεις των Ν. 604/77 και το Π.Δ. 463/78 - όπως αυτά τροποποιήθηκαν και - ισχύουν από το άρθρο 14 του Ν. 3170/03 - και της υπ΄αριθμ. 280262/17-12-03 Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης - Γεωργίας, καλύπτουν τα προβλεπόμενα από την τεχνική έκθεση - περιγραφή υπηρεσιών της σχετικής μελέτης και διαθέτουν τον απαιτούμενο προς τούτο εξοπλισμό, αρκεί να πληρούν τους όρους και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά του άρθρου 5 των όρων της διακήρυξης.

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Αστικού Σχεδιασμού & Περιβάλλοντος, Τμήμα Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων, οδός Λιοσίων 22, Πληροφορίες: Μακρή Άννα, τηλ. 210 5277055, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο μειοδότη.

Δημοσίευση για τον ανωτέρω διαγωνισμό έχει δοθεί και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 18-11-2011.


Δεν υπάρχουν σχόλια: