Σελίδες

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

Νέα καμπάνα 30.000 ευρώ για κακοποίηση σκύλου στη Θεσσαλονίκη

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που οι αρμόδιες αρχές επιβάλουν ένα τόσο μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Υπενθυμίζω όπως είχε αποκαλύψει πρώτο το Ζωολόγιο στις 8 Σεπτεμβρίου 2014 είχε επικυρωθεί πρόστιμο 30.000 ευρώ στον δολοφόνο της «Μάγκυ», της σκυλίτσας που στις 17 Ιουλίου στα Νέα Στύρα της Εύβοιας, ιδιοκτήτης ψησταριάς δολοφόνησε χτυπώντας την με μια βαριά ξύλινη καρέκλα στο κεφάλι, αφού πρώτα την δελέασε για να πλησιάσει με ένα κόκκαλο. Σύμφωνα με έγγραφο, το νέο περιστατικό αφορά κακοποίηση, κακή και βάναυση μεταχείριση του σκύλου που είχε στην κατοχή του κάτοικος στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης...

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
 Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του N. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
 Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 133/27-12-2010 (ΦΕΚ Α΄226) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
3. Τις διατάξεις του N. 4039/2012 ( ΦΕΚ Α 15) «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή την χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό».
4. Το άρθρο 46 του N. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
5. Την από 18/10/2014 πράξη βεβαίωσης παράβασης του Αστυνομικού Τμήματος Σταυρούπολης που επιδόθηκε αυθημερόν.
6. Το με αρ. πρωτ. 425593/12585/24-10-2014 έγγραφο υπήμνημα αντιρρήσεων του κ. Γ.
Γ.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ με

 Την επιβολή στον κ. Γ. Γ. του Α., κάτοικο Σταυρούπολης, του προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για κακοποίηση, κακή
 και βάναυση μεταχείριση του σκύλου του (άρθρο 16, παρ. α του Ν. 4039/2012).

Το διοικητικό πρόστιμο καταβάλλεται στον δικαιούχο Ο.Τ.Α.
- κατά το ήμισυ, εντός δέκα (10) ημερών από την βεβαίωση της παράβασης
- χωρίς έκπτωση, εντός δύο (2) μηνών από την βεβαίωση της παράβασης.
Μετά την πάροδο άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, το διοικητικό πρόστιμο βεβαιώνεται υποχρεωτικά εντός τριών (3) μηνών από τον οικείο Ο.Τ.Α. στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας του παραβάτη.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
 Παύλου Ευάγγελος
 Γεωπόνος

πηγή : ΖΩΟΛΟΓΙΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια: