Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

“Παροχή υπηρεσιών για τη φιλοξενία αδέσποτων ζώων”

Διακήρυξη του Δήμου Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων διακήρυξε ότι στις 27-02-2013 (σήμερα) ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, Γενική Γραμματεία, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Οικονομικής Επιτροπής, επρόκειτο να διεξαχθεί δημόσιος τακτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου που αφορά στην παροχή υπηρεσιών για τη φιλοξενία αδέσποτων ζώων, προϋπολογισμού 123.338,25€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. Σύμφωνα με την ανακοίνωση , η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού και ...
βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π.Κ. & Δ. ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τραπέζης ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. συντεταγμένης κατά τον ισχύοντα νόμο για το Δημόσιο. (άρθρο 6 της διακήρυξης) Ο χρόνος πραγματοποίησης των εργασιών παροχής υπηρεσιών, καθορίζεται σε 382 ημέρες, με μέγιστο αριθμό φύλαξης τριάντα (30) αδέσποτων σκύλων και πέντε (5) αδέσποτων γατών, ανά ημέρα. (άρθρο 3 της διακήρυξης) Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: φυσικά πρόσωπα, κτηνίατροι, ενώσεις κτηνιάτρων, σύλλογοι και σύνδεσμοι κτηνιάτρων, φιλοζωικά σωματεία, επιχειρήσεις, ενώσεις επιχειρήσεων, εταιρείες (κοινοπραξίες) και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα και μπορούν να εγγυηθούν την άριστη παροχή των εν λόγω υπηρεσιών σε κτηνιατρεία, κτηνιατρικές κλινικές και ενδιαιτήματα που λειτουργούν νόμιμα, πληρώντας τους όρους και τις προϋποθέσεις των Ν. 604/77 και του Π.Δ. 463/78 – όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν από το άρθρο 14 του Ν. 3170/03, καλύπτουν τα προβλεπόμενα από την τεχνική έκθεση – περιγραφή υπηρεσιών της σχετικής μελέτης και διαθέτουν τον απαιτούμενο προς τούτο εξοπλισμό, αρκεί να πληρούν τους όρους και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 των όρων της διακήρυξης. Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Δημοπρασιών του Δήμου Αθηναίων, Κων. Παλαιολόγου 9, Αθήνα, τηλ.: 210 5223142 & 210 5228864 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: