Σάββατο, 28 Ιουλίου 2012

O Tαυρομάχος πού συνειδητοποίησε την πράξη του

Επιστολή προς adespoto.gr

"Αγαπητοί φίλοι τού «αδέσποτο», σάς στέλνω μία ίστορική-γιά τή γνώμη μου-φωτογραφία. Τήν δανείστηκα άπό τήν ίστοσελίδα τού Serbian Animals Voice (SAV) καί σάς τή μεταφράζω στά έλληνικά, άλλά θεωρώ ύποχρέωσή μου νά παραθέσω στά αύθεντικά άγγλικά καί τό σχόλιο τού φωτογράφου πού τήν άποθανάτισε. O Tαυρομάχος πού συνειδητοποίησε τήν πράξη του...
Αύτή ή άπίστευτη φωτογραφία καταγράφει τό τέλος τής καριέρρας τού ταυρομάχου Alvaro Munera. Κατάρρευσε έν μέσω μιάς ταυρομαχίας, όταν συνειδητοποίησε ότι έπρεπε νά έξοντώσει αύτό τό άπίστευτα εύγενικό ζώο.Από τότε εγινε ένας φανατικός άντίπαλος τής ταυρομαχίας. ( Τό βλέμμα αύτού τού ταύρου, γιά μένα, τά λέει όλα. Παρόλο πού είναι βαρειά τραυματισμένος άπό τά βέλη, δέν έπετέθηκε στόν ταυρομάχο). Από τόν ταυρομάχο Μunera εχουμε τήν άκόλουθη όμολογία: «Ξαφνικά κύτταξα τόν ταύρο στά μάτια. Είχε μιά άθωότητα έκείνη τή στιγμή στά μάτια του, όπως όλα τά ζώα, καί μέ κυττούσε έξεταστικά. Ενοιωσα νά μού σκίζει τά σωθικά μιά κραυγή πού ζητούσε δικαιοσύνη. Κάτι σάν ίκεσία στό έξομολογητήριο, μέ τήν έλπίδα ότι όταν κάποιος έξομολογείται, κάποιος άλλος θά συγχωρέσει. Ενοιωσα σά νά ήμουνα τό χειρότερο άπόβρασμα πάνω στή γή. Οί ταύροι είναι τά πιό εύαίσθητα ζώα πού ύπάρχουν. Κανένα άλλο είδος ζώου δέν δείχνει τόσο βαθύ πόνο όταν τό χωρίζουν άπό τά μικρά του. Καί τελικά, δέν ντρέπομαι νά παραδεχτώ άνοιχτά ότι τρέφω μιά ύπερτροφική άγάπη γι αύτά τά πλάσματα». Ο Alero Munera είπε άκόμα: ΄Ο Chiquilín, ένας άλλος μετανοημένος ταυρομάχος, ίσχυρίστηκε ότι είδε ταύρους νά κλαίνε. Σήμερα, λέει ότι δέν μπορεί νά σκοτώσει ούτε μία μύγα.Βγάζω τό καπέλλο μου σ΄αύτόν τόν άνθρωπο! Είναι ένας άληθινός ήρωας πού έμαθε νά συμπεριφέρεται μέ λογική καί σύνεση»! Thomas de Quincey".
Ευχαριστούμε πολύ την Maria Joannou για την όμορφη αυτή φωτογραφία

Δεν υπάρχουν σχόλια: