Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2011

Επικαιροποιημένο κείμενο για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 998/2003

Τροποποιητική Εγκύκλιος του Υπουργείου
Εναρμόνιση για τους υγιεονομικούς όρους στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς

Ζώα συντροφιάς, τα οποία δεν μετακινούνται στο ίδιο μεταφορικό μέσο με τον ιδιοκτήτη τους ή τον εκπρόσωπό του, θεωρούνται ως εμπορικές αποστολές και διέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 184/1996 «υγειονομικοί όροι που διέπουν το εμπόριο λοιπών ειδών ζώων … σε εναρμόνιση της Οδηγίας 92/65/ΕΟΚ» (Α΄137).
Αυτό ανακοινώνεται, μεταξύ άλλων, στην τροποποιητική εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ για την εναρμόνιση τους με Υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και Επικαιροποιημένο κείμενο για της εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, αρ. 998/2003). Στις μετακινήσεις ζώων συντροφιάς ...


οι ιδιοκτήτες σκύλων που ταξιδεύουν συνοδευόμενοι με το ζώο τους, υποχρεούνται να φέρουν πάντα μαζί τους το διαβατήριο του ζώου. Οφείλουν να το υποβάλλουν, εφόσον ζητείται, σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-09-2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. πρωτ. 241197
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΠΡΟΣ : Αποδέκτες πίνακα διανομής
Ταχ. δ/νση Αχαρνών
Ταχ. κώδικας 10176
Πληροφορίες Μ. Γιαννιού
Τηλέφωνο 210-2125714
Fax 210-8252673
E-mail ka6u026@minagric.grΘΕΜΑ : Υγειονομικοί όροι που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα
μετακινήσεις ζώων συντροφιάς.
Επικαιροποιημένο κείμενο για της εφαρμογή Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 998/2003.

Α. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κοινοποιείται συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή το επικαιροποιημένο κείμενο του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, με ενσωματωμένες όλες τις τελευταίες τροποποιήσεις. Το κείμενο περιλαμβάνει, εκτός από τον Κανονισμό, ορισμένες εφαρμοστικές αποφάσεις:

1 Την απόφαση 2003/803/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε., με την οποία καθιερώνεται ένας ενιαίος τύπος διαβατηρίου για τις ενδοκοινοτικές μετακινήσεις ζώων συντροφιάς (σκύλοι, γάτες και ικτίδες).

2. Την απόφαση 2004/824/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε. με την οποία καθιερώνεται ο τύπος του κτηνιατρικού πιστοποιητικού που απαιτείται για τα ζώα συντροφιάς (σκύλοι, γάτες, ικτίδες) που συνοδεύουν ταξιδιώτες τρίτων χωρών.

3. Την απόφαση 2004/839/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε. με την οποία θεσπίζονται οι υγειονομικοί όροι που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις σκύλων και γάτων ηλικίας κάτω των τριών μηνών.

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 388/2010 που καθορίζει τον μέγιστο αριθμό ζώων συντροφιάς (σκύλων, γάτων, ικτίδων) που μπορούν να υπόκεινται σε μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις.


5. Την απόφαση 2010/436/ΕΕ της Επιτροπής της Ε.Ε., με την οποία καθορίζεται ότι κάθε εργαστήριο σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα που έχει αδειοδοτηθεί για τη διενέργεια ορολογικών δοκιμών για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των αντιλυσσικών εμβολίων θα υποβάλλεται υποχρεωτικά κάθε χρόνο σε δοκιμασία επάρκειας από το εργαστήριο AFSSA Nancy και η άδειά του θα διατηρείται μόνο εφόσον η αξιολόγησή του είναι θετική.

6. Την απόφαση 2007/25/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία καθορίζεται υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού για τα πτηνά συντροφιάς που προέρχονται από τρίτες χώρες.

Επίσης, με τις εγκυκλίους 280315/22.12.2003 και 266461/08.09.2003 της Διεύθυνσης Κ.Α.Φ.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σας έχουν κοινοποιηθεί :

1. Ο Νόμος 3170/2003 «ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις» (Α΄ 191).

2. Η κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Γεωργίας με αρ.πρωτ. 280241/18.11.2003 «Σήμανση, καταγραφή δεσποζόμενων σκύλων και λοιπές διατάξεις» (Β΄ 1777).

Σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων οι υγειονομικοί όροι και οι όροι ταυτοποίησης που διέπουν τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, συνοψίζονται στα παρακάτω :

Β΄ ΟΡΙΣΜΟΙ

1. «Ζώο συντροφιάς» : Σαν ζώο συντροφιάς, σύμφωνα με την ως άνω νομοθεσία εννοούνται : α) σκύλοι, γάτες, β) ικτίδες (οικογένεια θηλαστικών στην οποία ανήκουν τα είδη νυφίτσες, κουνάβια, ερμίνες, ζιβελίνες), γ) αράχνες και λοιπά ασπόνδυλα (πλην μελισσών και οστρακοειδών), δ) τροπικά διακοσμητικά ψάρια, ε) αμφίβια, ερπετά, στ) όλα τα είδη πτηνών, ζ) τρωκτικά και κουνέλια, τα οποία συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη τους ή από ένα φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο γι΄ αυτά για λογαριασμό του ιδιοκτήτη στη διάρκεια της μετακίνησής τους, και τα οποία δεν προορίζονται για πώληση ή μεταβίβαση σε άλλο ιδιοκτήτη.
Ζώα συντροφιάς, τα οποία δεν μετακινούνται στο ίδιο μεταφορικό μέσο με τον ιδιοκτήτη τους ή τον εκπρόσωπό του, θεωρούνται ως εμπορικές αποστολές και διέπονται από τις διατάξεις του π.δ/τος 184/1996 «υγειονομικοί όροι που διέπουν το εμπόριο λοιπών ειδών ζώων … σε εναρμόνιση της Οδηγίας 92/65/ΕΟΚ» (Α΄137).

2. «Μετακίνηση» : κάθε μετακίνηση ζώου συντροφιάς
α) εκτός των ορίων του χώρου ιδιοκτησίας του κατόχου του,
β) από την Ελλάδα προς άλλα κράτη μέλη και αντίστροφα,
γ) κατά την είσοδο ή την επανείσοδο από τρίτη χώρα στο ελληνικό έδαφος.3. «Διαβατήριο» : Το έγγραφο που επιτρέπει την ευχερή αναγνώριση των σκύλων, γάτων και ικτίδων, οι ιδιοκτήτες των οποίων είναι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης.
Τα διαβατήρια πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται στην απόφαση 2003/803/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε. Με την ΚΥΑ 280241/18.11.2003 (Β΄1777) αρμόδια αρχή για την έκδοση διαβατηρίων στην Ελλάδα είναι ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, ο οποίος υποχρεούται να τηρεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων με πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης των ζώων.

4. «Κτηνιατρικό πιστοποιητικό» : Το επίσημο έγγραφο, το οποίο πρέπει να συνοδεύει τα ζώα συντροφιάς (σκύλοι, γάτες και ικτίδες) κατά την είσοδό τους στο ελληνικό έδαφος, όταν αυτά προέρχονται από τρίτη χώρα και συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη τους ή τον εκπρόσωπό του.
Αυτό πρέπει να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που καθορίζεται στην απόφαση 2004/824/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε.

Γ΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Σύστημα ηλεκτρονικής αναγνώρισης (microchip)

α) Από 1ης Ιουνίου 2004 και μετά, σύμφωνα με την ΚΥΑ 280241/18.11.2003 (Β΄1777) οι ιδιοκτήτες σκύλων στην Ελλάδα υποχρεούνται να έχουν σημάνει τα ζώα τους με σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (microchip). Ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος υποχρεούται να ενημερώσει τα μέλη του ώστε σε κάθε ιατρείο μικρών ζώων να αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση ενημέρωσης των πελατών τους.
β) Οι σκύλοι, οι γάτες και οι ικτίδες που μετακινούνται προς το έδαφος άλλων κρατών μελών συνοδευόμενα από τον ιδιοκτήτη τους ή τον εκπρόσωπό του, πρέπει να φέρουν ηλεκτρονική σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο ISO11784 και τεχνολογίας HDX ή FDX-B, η οποία μπορεί να αναγνωστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO 11785. Εάν η ταυτοποίησή τους δεν είναι σύμφωνη με αυτά τα πρότυπα υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους συσκευή ανάγνωσης. Ζώα που ταυτοποιούνται με τατουάζ σήμανσης μπορεί επίσης να μετακινούνται υπό προϋποθέσεις.

2. Εμβολιασμός για τη λύσσα

Ο αντιλυσσικός εμβολιασμός και ο επανεμβολιασμός πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις ενδείξεις του εργαστηρίου παρασκευής, με αδρανοποιημένο εμβόλιο μιας τουλάχιστον μονάδας αντιγόνου ανά δόση, σύμφωνα με τα πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

3. Έλεγχος αντισωμάτων για τη λύσσα

Δείγμα ορού αίματος που λαμβάνεται 30 ημέρες μετά τον εμβολιασμό του ζώου, αποστέλλεται σε ένα από τα εγκεκριμένα εργαστήρια που περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα προς έλεγχο του τίτλου αντισωμάτων κατά της λύσσας.
Ο τίτλος αντισωμάτων πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος προς 0,5UI/ml. Ο έλεγχος του τίτλου αντισωμάτων είναι υποχρεωτικός όταν τα ζώα μετακινούνται σε ορισμένες χώρες της Ε.Ε (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Σουηδία, Μάλτα) .
Οι δαπάνες των εργαστηριακών ελέγχων βαρύνουν τον ιδιοκτήτη του ζώου.

4. Ζώα που μεταφέρονται με δημόσια μέσα μεταφοράς

Τα ζώα συντροφιάς που μεταφέρονται με τα δημόσια μέσα μεταφοράς πρέπει να είναι τοποθετημένα σε κατάλληλο και ασφαλές κλουβί.
Πάνω στο κλουβί πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται : το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη, η ταχυδρομική του διεύθυνση και το τηλέφωνο, ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός του ανά πάσα στιγμή.


Δ΄ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

1. Εντός της Ελληνικής Επικράτειας

Οι ιδιοκτήτες σκύλων που ταξιδεύουν συνοδευόμενοι με το ζώο τους, υποχρεούνται να φέρουν πάντα μαζί τους το διαβατήριο του ζώου. Οφείλουν να το υποβάλλουν, εφόσον ζητείται, σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή.

2. Μετακινήσεις από την Ελλάδα προς άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. (εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, Ιρλανδίας , Σουηδίας και Μάλτας)

α) Μετακινήσεις σκύλων, γάτων και ικτίδων ηλικίας άνω των τριών (3) μηνών :

 Τα ζώα πρέπει να αναγνωρίζονται με το σύστημα ηλεκτρονικής αναγνώρισης (microchip).

 Να συνοδεύονται με το διαβατήριο που καθορίζεται στην απόφαση 2003/803/ΕΚ, το οποίο εκδίδεται από τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο και επί του οποίου πρέπει να πιστοποιείται από τον ιδιώτη κτηνίατρο μέλους του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου η πραγματοποίηση εν ισχύει εμβολιασμού για τη λύσσα.

 Αριθμητικά να μην ξεπερνούν τα 5 ζώα.

β) Μετακινήσεις σκύλων, γάτων και ικτίδων ηλικίας κάτω των τριών (3) μηνών:

Για τις μετακινήσεις ζώων ηλικίας κάτω των τριών μηνών μη εμβολιασμένων για τη λύσσα, απαιτείται άδεια του κράτους μέλους προορισμού. Είναι δυνατόν να χορηγείται :

 Για πολύ νεαρά ζώα που εξαρτώνται από τη μητέρα τους και εφόσον δεν ξεπερνούν αριθμητικά τα 4 ζώα.
 Εφόσον δεν συνοδεύονται από τη μητέρα τους, αλλά φέρουν ηλεκτρονική σήμανση αναγνώρισης, διαβατήριο και κτηνιατρική βεβαίωση ότι :
- η μητέρα τους είχε εμβολιαστεί για τη λύσσα και κατά το χρόνο του τοκετού η εμβολιακή περίοδος ήταν σε ισχύ,
- δεν έχουν έλθει σε επαφή με άγρια ζώα και επομένως δεν έχουν εκτεθεί σε μόλυνση για τη λύσσα.
- Αριθμητικά να μην ξεπερνούν τα 5 ζώα

Επειδή ορισμένα κράτη μέλη ενδέχεται να έχουν απαγορεύσει την είσοδο στην επικράτειά τους ζώων ηλικίας κάτω των τριών μηνών, οι ταξιδιώτες οφείλουν να ζητούν έγκαιρα σχετικές πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού.

γ) Μη εμπορικές μετακινήσεις άλλων ειδών ζώων συντροφιάς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό:

Για τις μετακινήσεις τρωκτικών, κουνελιών, ερπετών, αμφίβιων, διακοσμητικών ψαριών, αραχνών και λοιπών ασπόνδυλων ζώων ( πλην μελισσών και οστρακοειδών) ορισμένα κράτη μέλη (π.χ. Κύπρος, Ιταλία κ.λ.π) έχουν θεσπίσει εθνικούς κανόνες και έχουν καθιερώσει πρότυπο υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού που πρέπει να συνοδεύει τα ζώα. Για τον λόγο αυτόν και προκειμένου να αποφευχθεί περιττή ταλαιπωρία, οι ταξιδιώτες οφείλουν να ενημερώνονται έγκαιρα προτού ταξιδέψουν.

3. Μετακινήσεις από την Ελλάδα προς το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Σουηδία και τη Μάλτα.

α) Μετακινήσεις σκύλων, γάτων και ικτίδων ηλικίας άνω των τριών (3) μηνών :

 Τα ζώα πρέπει να αναγνωρίζονται ηλεκτρονικά (microchip).
 Να συνοδεύονται με το διαβατήριο που καθορίζεται στην απόφαση 2003/803/ΕΚ, το οποίο εκδίδεται από τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο και επί του οποίου θα πιστοποιείται από τον ιδιώτη κτηνίατρο μέλους του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου η πραγματοποίηση του εμβολιασμού ή του επαναληπτικού εμβολιασμού καθώς και τα αποτελέσματα του ορολογικού ελέγχου του τίτλου αντισωμάτων για τη λύσσα. Η λήψη αίματος για την ορολογική δοκιμή του τίτλου αντισωμάτων οφείλει να γίνεται 30 ημέρες μετά τον αντιλυσσικό εμβολιασμό και το δείγμα αποστέλλεται στο επίσημο κρατικό εργαστήριο αναφοράς. Στις επόμενες μετακινήσεις του ίδιου ζώου δεν απαιτείται επανέλεγχος του τίτλου αντισωμάτων για τη λύσσα εφόσον δεν διακόπτεται το πρωτόκολλο εμβολιασμού που καθορίζεται από το εργαστήριο παρασκευής του εμβολίου.
 Πρέπει να υποβάλλονται σε αντιπαρασιτική αγωγή για την καταπολέμηση του εχινόκοκκου και των τσιμπουριών μεταξύ 24 και 48 ωρών πριν την αναχώρησή τους.
 Αριθμητικά να μην ξεπερνούν τα 5 ζώα.

β) Μετακινήσεις σκύλων, γάτων και ικτίδων ηλικίας κάτω των τριών (3) μηνών:

Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση ζώων ηλικίας κάτω των τριών μηνών (εκτός εξαιρέσεων για τις οποίες πρέπει να χορηγηθεί ειδική άδεια από τη χώρα προορισμού).
Τα ζώα τα οποία δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις υπόκεινται σε καραντίνα στη χώρα προορισμού.

4. Μετακινήσεις από άλλα κράτη μέλη προς την Ελλάδα

α) Μετακινήσεις σκύλων, γάτων και ικτίδων ηλικίας άνω των τριών (3) μηνών : Τα ζώα πρέπει να αναγνωρίζονται ηλεκτρονικά (microchip) ή με ευανάγνωστο τατουάζ.
 Να συνοδεύονται με το διαβατήριο που καθορίζεται στην απόφαση 2003/803/ΕΚ, στο οποίο θα βεβαιώνεται η πραγματοποίηση του εμβολιασμού ή του επανεμβολιασμού για τη λύσσα.
 Αριθμητικά να μην ξεπερνούν τα 5 ζώα.


β) Μετακινήσεις σκύλων, γάτων και ικτίδων ηλικίας κάτω των τριών (3) μηνών:

Οι μετακινήσεις ζώων ηλικίας κάτω των τριών (3) μηνών μη εμβολιασμένων για τη λύσσα, είναι ελεύθερη, υπό την προϋπόθεση ότι :

 Εφόσον εξαρτώνται από τη μητέρα τους και τη συνοδεύουν κατά τη μετακίνησή της, επισυνάπτεται βεβαίωση ή αναγράφεται στο Κεφάλαιο ΧΙ του διαβατηρίου της μητέρας η ημερομηνία τοκετού, ο αριθμός των νεογνών και ενδεχομένως τα χαρακτηριστικά αναγνώρισης των νεογνών. Αριθμητικά δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 4 ζώα.
 Εάν δεν συνοδεύονται από τη μητέρα τους απαιτείται :
- Να αναγνωρίζονται ηλεκτρονικά (microchip)
- Να φέρουν διαβατήριο, και
- Να συνοδεύονται από βεβαίωση κτηνιάτρου ότι «η μητέρα τους έχει εμβολιαστεί για τη λύσσα και κατά το χρόνο του τοκετού η εμβολιαστική περίοδος ήταν σε ισχύ. Δεν έχουν έλθει σε επαφή με άγρια ζώα και εξ όσων τεκμαίρονται δεν έχουν εκτεθεί σε μόλυνση για τη λύσσα.».
- Αριθμητικά να μην ξεπερνούν τα 5 ζώα

γ) Μετακινήσεις άλλων ειδών ζώων συντροφιάς, μη εμπορικού χαρακτήρα :

Μέχρις ότου καθοριστούν κοινοτικοί κανόνες, οι μετακινήσεις τρωκτικών, κουνελιών, ερπετών, αμφίβιων διακοσμητικών ψαριών, αραχνών και λοιπών ασπόνδυλων ζώων (πλην μελισσών και οστρακοειδών) είναι ελεύθερες, δεν υπόκεινται σε υγειονομικό περιορισμό και δεν απαιτείται να συνοδεύονται από κτηνιατρικά πιστοποιητικά.

Με την επιφύλαξη τυχόν υγειονομικών περιορισμών οι μετακινήσεις πτηνών είναι ελεύθερες κτηνιατρικά, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδεύονται από κτηνιατρική βεβαίωση με τα παρακάτω στοιχεία :
«ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ / VETERINARY DECLARATION»

«1. Στοιχεία ιδιοκτήτη/owners details :
Όνομα/Name : …………………………………………………………………..
Ταχ.δ/νση/Address : ……………………………………………………………..
Χώρα καταγωγής/country of origin : …………………………………………….
Χώρα προορισμού/country of destination : ……………………………………...

2. Περιγραφή ζώου / description of animal (s)

Είδος/species Όνομα/
Name Φύλο/Sex Ηλικία/Age Φυλή/Breed Χρώμα/Colour Σήμανση/ Marking
3. Βεβαίωση / Declaration

O υπογράφων κτηνίατρος εξέτασα το (α) ζώο (α) που περιγράφεται (ονται) παραπάνω την …………………. (ημ., μην.,έτος) στο ιατρείο μου και διαπίστωσα ότι είναι κλινικά υγιές (η) και απαλλαγμένο (α) μεταδοτικών νοσημάτων και εξωτερικών παρασίτων.
Βεβαιώνω ότι είναι υγιές (ή) και ικανό (α) να ταξιδέψει (ουν).
I the undersigning veterinarian, inspected the animal (s) described above on …………… (dd mm yy) at ……………….(location where inspection conducted) and found it to be free from clinical signs of infectious and/or contagious diseases and free from external parasites. I am satisfied that the animal (s) is/are healthy and is/are fit to undertake the export journey.

Όνομα/Name ……………………. …………………………………
(Τίτλος & ιδιότητα) (υπογραφή / signature)
Ταχ.δ/νση/Address : ………………
Τηλέφωνο/Telephone : …………… ……………………………….
Fax or e-mail …………………….. (ημερομηνία / date)

5. Μετακινήσεις από χώρες ΕΟΧ (Ενιαίος Οικονομικός Χώρος)

Οι μετακινήσεις ζώων συντροφιάς από την Ανδόρα, την Ισλανδία, το Λίχνεσταϊν, το Μονακό, τη Νορβηγία, τον Άγιο Μαρίνο, την Ελβετία και το Βατικανό προς την Ελλάδα διέπονται από τους κανόνες που αναφέρονται στο προηγούμενο σημείο Δ4.

Ε΄ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Από τις 3 Ιουλίου 2004 και μετά, για να επιτρέπεται η είσοδος ζώων συντροφιάς στο ελληνικό έδαφος, ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις :

1. Απευθείας προορισμός η Ελλάδα

Απαγορεύεται η είσοδος ζώων συντροφιάς μέσω σημείων εισόδου στα οποία δεν λειτουργούν εγκεκριμένοι Συνοριακοί Σταθμοί Κτηνιατρικού Ελέγχου (Σ.Υ.Κ.Ε.), τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο της απόφασης 2009/821/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε., όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επιτρέπεται η είσοδος ζώων συντροφιάς :

 Μέσω εγκεκριμένων Σ.Υ.Κ.Ε. και ανεξαρτήτως εάν είναι εγκεκριμένοι για την υποδοχή ζωντανών ζώων ή μη,
 Μέσω των σημείων εισόδου των νησιών που περιλαμβάνονται στην απόφαση 94/641/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε.

Οι Κτηνιατρικές αρχές των παραπάνω σημείων εισόδου υποχρεούνται :

- να έχουν στη διάθεσή τους ειδικό χώρο φύλαξης των ζώων για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται η απομόνωση των ζώων των οποίων δεν επιτρέπεται η είσοδος μέχρις ότου σταλούν πίσω,
- να προμηθευτούν άμεσα και να έχουν στη διάθεσή τους αποκριτή πομποδέκτη ISO 11785.

2. Είσοδος σκύλων, γάτων και ικτίδων ηλικίας άνω των τριών (3) μηνών

Τα ζώα πρέπει :

α) - να αναγνωρίζονται με σύστημα ηλεκτρονικής αναγνώρισης (microchip) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11784 και τεχνολογίας HDX ή FDX-B και να μπορεί να αναγνωστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο 11785. Σε περίπτωση που η ηλεκτρονική σήμανση του ζώου δεν ανταποκρίνεται με αυτό το πρότυπο, ο ιδιοκτήτης του ζώου υποχρεούται να παρέχει στον κτηνίατρο που διενεργεί τον έλεγχο μέσο ανάγνωσης του σήματος, ή
- να αναγνωρίζονται μέσω ευανάγνωστου τατουάζ.

β) να έχουν υποστεί αντιλυσσικό εμβολιασμό ή επανεμβολιασμό, σύμφωνα με τις συστάσεις του εργαστηρίου παρασκευής, με αδρανοποιημένο εμβόλιο μιας τουλάχιστον μονάδας αντιγόνου ανά δόση, σύμφωνο με το πρότυπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας,

γ) να έχουν υποστεί 30 ημέρες μετά τον εμβολιασμό και 3 μήνες πριν από τη μετακίνησή τους ορολογικό έλεγχο, τα αποτελέσματα του οποίου πρέπει να έχουν τίτλο αντισωμάτων μεγαλύτερο ή ίσο προς 0,5 UI/ml. Η ορολογική εξέταση για τον έλεγχο του τίτλου πρέπει να γίνεται σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα εργαστήρια των κρατών μελών ή των τρίτων χωρών που επισυνάπτονται στον πίνακα της παρούσας και που μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm
Σε επόμενες μετακινήσεις του ίδιου ζώου δεν απαιτείται επανέλεγχος του τίτλου αντισωμάτων για τη λύσσα εφόσον δεν διακόπτεται το πρωτόκολλο εμβολιασμού που καθορίζεται από το εργαστήριο παρασκευής του εμβολίου. Η εξέταση για τον έλεγχο του τίτλου αντισωμάτων απαιτείται ΜΟΝΟ για τις τρίτες χώρες που δεν συμπεριλαμβάνονται στο μέρος Γ, του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού, όπως κάθε φορά ισχύει,

δ) να συνοδεύονται από ατομικό κτηνιατρικό πιστοποιητικό σύμφωνο με το παράρτημα της απόφασης 2004/824/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε.,

ε) στο πιστοποιητικό, όταν αυτό απαιτείται, πρέπει να επισυνάπτονται επικυρωμένα αντίγραφα των αποτελεσμάτων της ορολογικής εξέτασης του ζώου από το εργαστήριο διεξαγωγής του ελέγχου.

στ) αριθμητικά να μην ξεπερνούν τα 5 ζώα.

3. Είσοδος σκύλων, γάτων και ικτίδων ηλικίας κάτω των τριών (3) μηνών

Επιτρέπεται η είσοδος στο ελληνικό έδαφος ζώων ηλικίας κάτω των τριών (3) μηνών, μη εμβολιασμένων για τη λύσσα, υπό την προϋπόθεση ότι:

• αυτά εξαρτώνται από τη μητέρα τους και τη συνοδεύουν κατά τη μετακίνησή της.
• δεν επιτρέπεται να είναι περισσότερα από τέσσερα (4).
• Προέρχονται μόνο από τις τρίτες χώρες του παραρτήματος ΙΙ, μέρος Β και .Γ

Στο κτηνιατρικό πιστοποιητικό πρέπει να επισυνάπτεται βεβαίωση του κτηνιάτρου για την ημερομηνία τοκετού και τα χαρακτηριστικά των νεογνών.

Εάν δεν συνοδεύονται από τη μητέρα τους απαιτείται :
 να αναγνωρίζονται ηλεκτρονικά (microchip),
 να συνοδεύονται από ατομικό κτηνιατρικό πιστοποιητικό σύμφωνο με το παράρτημα της απόφασης 2004/824/ΕΚ. Στο σημείο IV πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία του τελευταίου εμβολιασμού της μητέρας. Αυτή πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 ημέρες προγενέστερη της ημερομηνίας γέννησης που αναγράφεται στο σημείο ΙΙ. Επίσης, πρέπει να προστίθεται η διαβεβαίωση ότι «δεν έχει (ουν) έλθει σε επαφή με άγρια ζώα και εξ όσων τεκμαίρονται δεν έχει (ουν) εκτεθεί σε μόλυνση για τη λύσσα.».
 δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν αριθμητικά τα 5 ζώα.

4. Είσοδος άλλων ειδών ζώων συντροφιάς

α) Μέχρις ότου καθοριστούν κοινοτικοί κανόνες, επιτρέπεται η είσοδος ερπετών, αμφίβιων, διακοσμητικών ψαριών, αραχνών και λοιπών ασπόνδυλων ζώων (πλην μελισσών και οστρακοειδών) χωρίς κτηνιατρικό υγειονομικό περιορισμό και χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση κτηνιατρικού πιστοποιητικού.

β) Για να επιτραπεί η είσοδος τρωκτικών και κουνελιών και με την επιφύλαξη τυχόν περιοριστικών μέτρων, απαιτείται να συνοδεύονται από κτηνιατρική βεβαίωση σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο προηγούμενο σημείο Δ.4.γ).

γ)Τα πτηνά συντροφιάς πρέπει να συνοδεύονται από πρωτότυπο κτηνιατρικό πιστοποιητικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα της απόφασης 2007/25/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η εισαγωγή πτηνών συντροφιάς από τρίτες χώρες επιτρέπεται μόνο:

• από ορισμένες χώρες μετά από απομόνωση 30 ημερών, υπό επίσημη επίβλεψη
• ή μετά από απομόνωση 10 ημερών και εργαστηριακό έλεγχο για τη γρίπη των πτηνών με αρνητικά αποτελέσματα
• Δεν γίνονται αποδεκτά πτηνά συντροφιάς για παραμονή σε καραντίνα στο έδαφος της χώρας.


5. Άφιξη σε άλλο κράτος μέλος με προορισμό την Ελλάδα

Τα ζώα συντροφιάς τρίτων χωρών που αφικνούνται στην Ελλάδα μέσω του εδάφους άλλου κράτους μέλους πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των προηγούμενων σημείων 2, 3 και 4.


6. Άφιξη στην Ελλάδα με προορισμό άλλα κράτη μέλη (εκτός Ηνωμένου Βασιλείου,
Ιρλανδίας, Σουηδίας και Μάλτας)

• Οι σκύλοι, οι γάτες και οι ικτίδες ηλικίας άνω των τριών μηνών που αφικνούνται στην Ελλάδα και προορίζονται για άλλα κράτη μέλη πρέπει να συνοδεύονται με τα πιστοποιητικά που καθορίζονται στην απόφαση 2004/824/ΕΚ.

• Οι σκύλοι, οι γάτες και οι ικτίδες ηλικίας κάτω των τριών μηνών υπόκεινται στην άδεια της χώρας προορισμού.

• Τα λοιπά είδη ζώων συντροφιάς υπόκεινται στις απαιτήσεις της χώρας προορισμού.
7. Άφιξη στην Ελλάδα με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη
Σουηδία και τη Μάλτα.

Οι σκύλοι, οι γάτες και οι ικτίδες τρίτων χωρών που προορίζονται για το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Σουηδία και τη Μάλτα τίθενται σε καραντίνα στη χώρα προορισμού, εκτός αν ανταποκρίνονται στο προηγούμενο σημείο Δ.3. Στις χώρες αυτές ισχύουν εθνικοί κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους απαγορεύονται οι μετακινήσεις ζώων τρίτων χωρών εκτός αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο σημείο Δ.3.

8. Επανείσοδος ζώων κοινοτικής καταγωγής

Η επανείσοδος σκύλων, γάτων και ικτίδων κοινοτικής καταγωγής επιτρέπεται εφόσον αυτά συνοδεύονται με το διαβατήριό τους και δεν έχει διακοπεί το πρωτόκολλο εμβολιασμού για τη λύσσα που καθορίζεται από το εργαστήριο παρασκευής του εμβολίου.
Στις περιπτώσεις παραμονής τους στο έδαφος τρίτων χωρών οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο μέρος Γ, του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003, απαιτείται η διενέργεια τιτλοδότησης προτού το ζώο εξέλθει από το έδαφος της χώρας. Εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί τιτλοδότηση προτού το ζώο αναχωρήσει από κοινοτικό έδαφος, για την επανείσοδό του απαιτείται τιτλοδότηση και αναμονή 3 μηνών από τη λήψη του δείγματος.


ΣΤ΄ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣ
ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Οι μετακινήσεις ζώων συντροφιάς από την Ελλάδα προς χώρες οι οποίες δεν είναι μέλη της Ε.Ε. υπόκεινται στις εθνικές διατάξεις κάθε χώρας.

Για το λόγο αυτό οι ταξιδιώτες οφείλουν τουλάχιστον 6 μήνες πριν την αναχώρησή τους να ζητούν πληροφορίες από τις αρμόδιες Αρχές του τόπου προορισμού τους, ή και ενδεχομένως, από τις Πρεσβείες των χωρών προορισμού τους στην Ελλάδα.

Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να τίθενται υπόψη των αρμοδίων κτηνιατρικών αρχών εγκαίρως, ώστε να είναι ενήμερες για τις απαιτήσεις της χώρας προορισμού, να προβαίνουν στις απαραίτητες εξετάσεις και να προετοιμάζουν τις φόρμες των απαιτούμενων κτηνιατρικών πιστοποιητικών.
Ζ΄ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΖΩΩΝ
ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

1. Το κτηνιατρικό πιστοποιητικό για τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις σκύλων, γάτων και ικτίδων που εισάγονται από τρίτες χώρες και μετακινούνται εντός του κοινοτικού εδάφους, ισχύει για περίοδο τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του ή έως την ημερομηνία λήξης του εμβολιασμού για τη λύσσα, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη.

2. Σε περίπτωση που εκδίδεται και υπογράφεται από ιδιώτη κτηνίατρο, απαιτείται η επικύρωσή του από την αρμόδια επίσημη αρχή της χώρας καταγωγής.

3. Σε περίπτωση επόμενης μετακίνησης προς τη Μάλτα, την Ιρλανδία, τη Σουηδία ή το Ηνωμένο Βασίλειο, πρέπει να συμπληρώνονται εκ νέου, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία αυτών των χωρών, τα μέρη V, VI και VII του κτηνιατρικού πιστοποιητικού (απόφαση 2004/824/ΕΚ).


Η΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Στο εσωτερικό της χώρας :

• Τα μέτρα διασφάλισης που προβλέπονται σχετικά με τη διενέργεια των κτηνιατρικών ελέγχων που εφαρμόζονται εντός του ελληνικού εδάφους καθορίζονται από τα μέρη Β και Δ του π.δ/τος 420/1993 (Α΄ 179).

• Τα μέτρα διασφάλισης που προβλέπονται σχετικά με τις διαδικασίες ελέγχου που εφαρμόζονται για τη σήμανση, την ταυτοποίηση, την προστασία των ζώων συντροφιάς και την πιστοποίηση αυτών, καθορίζονται από τις διατάξεις του Νόμου 3170/2003 και του π.δ/τος 344/1998 (Α΄ 229).

α) Οι κτηνιατρικές αρχές των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων υποχρεούνται να προβαίνουν στη λήψη κάθε νόμιμου μέτρου ή και την επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 3170/2003, στις περιπτώσεις όπου οι κάτοχοι ζώων συντροφιάς δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των διατάξεων που αναφέρονται στο σημείο A της παρούσας. Επίσης, οφείλουν να παρέχουν τη συνδρομή τους και να επιλαμβάνονται των υποθέσεων που παραπέμπονται σ’ αυτές από άλλες ελεγκτικές αρχές και φορείς.
β) Οι υπεύθυνοι μεταφοράς επιβατών με πλοία,
γ) οι εταιρείες μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνα,
δ) οι υπεύθυνοι μεταφοράς επιβατών με τρένα,
ε) οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων και άλλων μέσων μαζικής μεταφοράς επιβατών οφείλουν :

να ενημερώνουν τους επιβάτες που συνοδεύουν ζώα για τους κανόνες που επιβάλλονται κατά τις μετακινήσεις των ζώων τους και να μην επιτρέπουν την επιβίβαση ζώων, τα οποία δεν συνοδεύονται από το διαβατήριό τους και δεν αναγνωρίζονται ατομικά.

στ) Στους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας των Ο.Τ.Α., των αστυνομικών αρχών, των λιμενικών αρχών, των αρχών ασφαλείας των αεροδρομίων και κάθε άλλης ελεγκτικής αρχής ανατίθεται η αρμοδιότητα :

- του ελέγχου των διαβατηρίων των ζώων συντροφιάς
- της διαπίστωσης αναγραφής του αριθμού σήμανσης των ζώων.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων υποχρεούνται να συνεργάζονται με την πλησιέστερη κτηνιατρική αρχή.

ζ) Οι μεμονωμένοι ταξιδιώτες που ταξιδεύουν με τα ζώα τους υποχρεούνται να φέρουν πάντα μαζί τους τα προβλεπόμενα συνοδευτικά έγγραφα του ζώου. Να προσκομίζουν τόσο τα έγγραφα όσο και τα ζώα, εφόσον ζητείται, στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

2. Στα σημεία εισόδου από τρίτες χώρες :

α) Οι τελωνειακές αρχές και οι συνοριοφύλακες των σημείων εισόδου, τα οποία δεν είναι εγκεκριμένα για την είσοδο ζώων συντροφιάς, υποχρεούνται να απαγορεύουν την είσοδό τους στο ελληνικό έδαφος. Οι τελωνειακές αρχές των σημείων εισόδου μέσω των οποίων επιτρέπεται η είσοδος ζώων συντροφιάς, υποχρεούνται να συνεργάζονται με τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές και να παραπέμπουν τα ζώα για κτηνιατρικό έλεγχο.

β) Οι Σ.Υ.Κ.Ε. και οι κτηνιατρικές αρχές των σημείων εισόδου των νησιών της απόφασης 94/641/ΕΚ υποχρεούνται να προβαίνουν :

• σε έλεγχο των συνοδευτικών εγγράφων,
• στην ταυτοποίηση του ζώου,
• ενδεχομένως, σε κλινική εξέταση του ζώου.

Αν οι έλεγχοι καταδείξουν ότι το ζώο δεν πληροί τις προβλεπόμενες απαιτήσεις αποφασίζουν :

• είτε να στείλουν το ζώο πίσω στη χώρα προέλευσης,
• είτε να απομονώσουν το ζώο για όσο χρόνο χρειάζεται,
• είτε, στην εσχάτη των περιπτώσεων, την ευθανασία, χωρίς χρηματική αποζημίωση, όταν δεν είναι δυνατόν να σταλεί πίσω ή να απομονωθεί.

Τα πρωτότυπα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει πάντοτε να συνοδεύουν τα ζώα, αφού προηγουμένως σφραγιστούν κατάλληλα ως εξής :
Τα ως άνω στοιχεία της απόφασης του κτηνιάτρου πρέπει να είναι με διαφορετικό χρώμα από αυτό της εκτύπωσης του πιστοποιητικού.

Ένα φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου κτηνιατρικού πιστοποιητικού κρατείται στο ειδικό αρχείο μη εμπορικών αποστολών ζωντανών ζώων της κτηνιατρικής αρχής του σημείου εισόδου για τρία χρόνια.

γ) Στις περιπτώσεις όπου τα ζώα υπερβαίνουν τον αριθμό πέντε (5), είτε αυτά προέρχονται από άλλα κράτη μέλη είτε από τρίτη χώρα, ανεξάρτητα του είδους, ή δεν συνοδεύονται, θεωρούνται εμπορικές αποστολές και υπόκεινται στις διαδικασίες ελέγχου που καθορίζεται από τις διατάξεις περί εισαγωγών ζώντων ζώων.

Θ΄ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΥ

Παρακαλούμε η παρούσα να κοινοποιηθεί σε όλους τους φορείς και σε όλες τις αρχές που ασχολούνται με τους συνοριακούς ελέγχους και τους εσωτερικούς ελέγχους, ώστε να ενημερωθούν όλοι οι υπάλληλοι και οι εργαζόμενοι σε αυτούς.

Δημοσιεύεται επίσης στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη διεύθυνση : www.minagric.gr για την όσο το δυνατόν ευρύτερη ενημέρωση του κοινού.

Η προηγούμενη εγκύκλιός μας με αριθμό πρωτοκόλλου 218524~7-04-2004 καθώς και οι μεταγενέστερες 279486~11-08-2004, 279630~18-10-2004, 315208~26-11-2004,315239~7-12-2004, 243037~18-01-1006, 243285~13-04-2006, 277203~12-10-2006, 258524~13-03-2007, 258563~2-04-2007, 258834~6-06-2008, 261378~10-08-2009, 336154~26-11-2009, 240971~10-05-2010 τροποποιητικές αυτής παύουν να ισχύουν.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Α.α.
Φ. ΒΡΑΙΛΑΠΙΝΑΚΑΣ


ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΣΑ

(http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm)Name of the laboratory Address Telephone number, fax, email, website Date of approval
Austria

Osterreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH
Veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling Robert-Koch-Gasse 17
A-2340 Mödling Tel / Fax: +43.2236.46.640 909 / 640 941
angelika.loitsch@ages.at
Date of approval:
29/03/2001

Belgium


Scientific Institute of Public Health Contagious and Transmittable Diseases National Reference Laboratory of Rabies 642, rue Engeland-straat
B-1180 Bruxelles/Brussel Tel / Fax: 00.32.2.373.32 56 / 32 86
rage@iph.fgov.be
http://www.pasteur.be | http://www.iph.fgov.be
Date of approval:
29/03/2001
Czech Republic


Statni veterinarni ustav Praha Sidlistni 24
CZ-165 05 Praha 6 - Lysolaje Tel / Fax: (420) 251 031 111 /220 920 655
sekretariat@svupraha.cz
Date of approval:
14/09/2005

Denmark


Technical University of Denmark - National Veterinary Institute Lindholm
4771 Kalvehave
DANEMARK Tel +45 35886000
Fax +45 35887901
vet@vet.dtu.dk
Date of approval:
29/03/2001

Germany


Institut für Virologie, Fachbereich Veterinärmedizin
Justus-Liebig-Universität Giessen Frankfurter Strasse 107
D-35392 Giessen Tel / Fax: +49.6419.938 363 / 938 379
matthias.koenig@vetmed.uni-giessen.de
http://www.vetmed.uni-giessen.de/viro/de/
Date of approval:
29/03/2001

Eurovir Hygiene-Institut Im Biotechnologiepark
D-14943 Luckenwalde Tel: +49 3371 681 269
Fax: +49 3371 681 275
olaf.thraenhart@dgn.de
Date of approval:
29/03/2001
Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit
Dienststelle Oberschleissheim Veterinärstr. 2
D - 85764 Oberschleissheim Tel: +49.89.31560 321
Fax: +49.89.31560 129
poststelle@lgl.bayern.de
Date of approval:
29/03/2001 Date of expiry
06/08/2009
Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt
Fachbereich 4 Veterinärmedizin Haferbreiter Weg 132-135
D-39576 Stendal Tel / Fax: +49.3931.631 141 / 631 153
susanne.kenklies@sdl.lav.ms.lsa-net.de
Date of approval:
03/05/2002

StaatlichesVeterinäruntersuchungsamt Zur Taubeneiche 10-12
D-59821 Arnsberg Tel / Fax: +49.2931.809 270
Fax: +49.2931.809 290
Christiane.Linne@svua-arnsberg.nrw.de
Date of approval:
03/05/2002
Friedrich-Loeffler-Institut
Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit
Institut für epidemiologische Diagnostik Seestrasse 55
D-16868 Wusterhausen Tel / Fax: +49.3397.980 186 / 980 200
Thomas.Mueller@fli.bund.de
Date of approval:
03/05/2002
Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen Zschopauer Strasse 186
D-09126 Chemnitz Tel / Fax: +49.371.6009 0 / 109
Silke.Mitro@LUA.SMS.Sachsen.de
Date of approval:
08/10/2004
Vet Med Labor GmbH
Division of IDEXX Laboratories Mörikestr. 28/3
D-71636 Ludwigsburg Tel / Fax: +49.1802.838.633 / +49.7141.6483.555
rabies-germany@idexx.com
Date of approval:
27/01/2006
Estonia


Estonian Veterinary and Food Laboratory Kreutzwaldi 30
EE-51 006 Tartu Tel / Fax : + 372.7.386.101/ 386.102
kylli@vetlab.ee
Date of approval:
17/05/2005
Spain

Laboratorio Central de Sanidad Animal de Santa Fe Camino del Jau s/n
E-18320 Santa Fe (Granada) Tel / Fax: (34).958.44.04 00 / 12 00
clvgr@mapya.es
Date of approval:
29/03/2001

Finland

Finnish Food Safety Authority Evira (recognition date :)
Department of Animal Diseases and Food Safety Research Mustialankatu 3, FI-00790 Helsinki, Finland (visiting address changes around 20 June 2006) Tel. +358 20 7724576
Fax. +358 20 7724363
anita.huovilainen@evira.fi
Date of approval:
29/03/2001
France

AFSSA Nancy
LERRPAS
Technopôle Agricole et Vétérinaire BP 40 009
54220 Malzéville Cedex Tel / Fax: +33.3.83.29.89 50 / 89 58
f.cliquet@afssa.fr
Date of approval:
29/03/2001

Laboratoire Vétérinaire Départemental de la Haute-Garonne (recognition date :) 76 Chemin Boudou
F-31140 Launaguet Tel / Fax: +33.5.62.79.94 20 / 94 30
lvd31@cg31.fr
Date of approval:
29/03/2001

Laboratoire Départemental de la Sarthe 128 rue de Beaugé
F-72018 Le Mans CEDEX 2 Tel / Fax: +33.2.43.39.95 70 / 95 80
sylvie.poliak@cg72.fr
Date of approval:
29/03/2001

Laboratoire Départemental d'analyses du Pas de Calais Parc de hautes technologies des Bonnettes,
2 rue genévrier
F-62022 Arras CEDEX 2 Tel / Fax: +33.3.21.51 46 54 / 71 48 55
lda62@cg62.fr
Date of approval:
03/05/2002

United Kingdom

Veterinary Laboratory Agency
Virology Department Woodham Lane
New Haw
Addlestone
Surrey UK - KT15 3 NB Tel / Fax: +44.1932.35.78 40 / 72 39
t.fooks@vla.defra.gsi.gov.uk
Date of approval:
29/03/2001

Biobest Laboratories Ltd Charles Darwin House
The Edinburgh Technopole
Bush Estate, Penicuik
EH26 0PJ, United Kingdom Tel. +44 (0)131 440 2628
Fax. +44 (0)131 440 9587
enquiry@biobest.co.uk
Webσe: www.biobest.co.uk
Date of approval:
14/11/2001

Greece

Centre of Athens Veterinary Institutions
Virus Department 25 Neapoleos Str.
GR-15310 AG. Paraskevi, Athens Tel / Fax: 00.30.1.601.09 03 / 25 94
viruslab@ath.forthnet.gr
Date of approval:
29/03/2001
Hungary

Mezogazdasagi Szakigazgatasi Hivatal Központ, Allat-egeszsegügyi Diagnosztikai Igazgatosag
Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate Tabornok U. 2
HU-1149 Budapest
Mailing address : 146. Pf. 2, 1581 Budapest Tel / Fax:+ 36 1 460 6300 / 252 5177
titkarsag@oai.hu
Date of approval:
17/05/2005

Italy

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Via Romea 14/A
I-35020 Legnaro Tel / Fax: +39.49.8084 259 / 8830 530
fmutinelli@izsvenezie.it
Date of approval:
29/03/2001
Istituto Zooprofilattico Sperimentale Dell'Abruzzo e del Molise
G Caporale Via Campio Boario
I-64100 Teramo Tel / Fax: +39.861.3321/ 332251
rlelli@izs.it
Date of approval:
29/03/2001

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana Via Appia Nuova 1411
I-00178 Roma /Capannelle Tel / Fax: +39.6.79099 1 / 79340724
gianluca.autorino@izslt.it
Date of approval:
03/05/2002
Lithuania

National Veterinary Laboratory/Nacionaline Veterinarijos Laboratorija J. Kairiukscio 10
LT-2010 Vilnius Tel / Fax: + 370 5 278 04 70 / 04 71
nvl@is.lt
Date of approval:
17/05/2005
Latvia

Veterinary Medecine Diagnostic Centre
Food and Veterinary Service Lejupes Str.3,
LV-1076 Riga Tel / Fax: 371 7 620 526 / 620 434
zita.muizniece@ndc.gov.lv
Date of approval:
17/05/2005
The Netherlands

Central Veterinary Institute of Wageningen UR P.O. Box 65
8200 AB Lelystad
The Netherlands Tel/Fax: +31 320 238 800/238 668
hans.kramps@wur.nl
www.cvi.wur.nl
Date of approval:
08/10/2004
Poland

National Veterinary Research Institute Al. Partyzantow 57
PL- 24-100 Pulawy Tel / Fax: 00 48 81 886 30 51/ 25 95
jfzmudzi@piwet.pulawy.pl
Date of approval:
08/10/2004
Portugal


Laboratorio Nacional de Investigaçao Veterinaria (LNIV) Estrada de Benfica N° 701
PT-1500 Lisboa Tel / Fax: 00 35 121 711 52 00/ 53 80
isabel.almeida@lniv.min-agricultura.pt
Date of approval:
08/10/2004
Romania

National Sanitary Veterinary and Food Safety Authority, Institute for Diagnosis and Animal Health Dr Staicovici Street N° 63, sect.5
RO- 76202 Bucarest Tel/Fax: +40.214.10.12.99/ 11.33.94
office@idah.ro
Date of approval:
30/01/2006
Sweden

Statens Veterinärmedecinska Anstalt
(Department of Virology) S-75189 Uppsala Fax: +46 18 67 4467
sva@sva.se
Date of approval:
29/03/2001
Slovenia

National Veterinary Institute Gerbiceva 60
SLO-1000 Ljubljana Tel / Fax: +386.1.4779.100 / 352
Peter.Hostnik@vf.uni-lj.si
Date of approval:
29/04/2004
Slovakia

State Veterinary Institute Pod drahami 918
SK-960 86 Zvolen Tel: +421 855 27718
Fax: +421 855 5332 486
stvetins@psgnetzv.sk
Date of approval:
29/04/2004
LIST OF RABIES TESTING AUTHORISED LABORATORIES
THIRD COUNTRIES
Australia

Diagnosis and Epidemiology Unit PMB 24, Geelong 3220 Tel / Fax: +61.3.5227.5016 / 5555 Date of approval:
20/11/2002
Australian Animal Health Laboratory (AAHL) Deborah.Middleton@li.csiro.au


Brasil

Instituto Pasteur Avenida Paulista, 393 Tel /Fax : +3289.7738 / 0831 Date of approval:
30/01/2006
Cerqueira César pasteur@pasteur.saude.sp.gov.br


Sao Paulo
Laboratorio de Zoonoses e Doenças Transmitidas por Vetores Rua Santa Eulalia, 86 Santana Tel /Fax : 55 11 6224-5546/6251-2249 Date of approval:
06/08/08
Cerqueira César zoonoses@prefeitura.sp.gov.br

Sao Paulo SP
Switzerland

Institut für Veterinär virologie Länggass str. 122 Tel / Fax: +41.31.631.23 78 / 25 34 Date of approval:
20/11/2002
CH-3012 Bern/Berne/Berna E-mail : zanoni@ivv.unibe.ch


Chile

Instituto de Salud Publica de Chile Marathon 1000 Nunoa Fax : +56 2 35 07 570 Date of approval:
07/07/2005
Laboratorio Diagnostico de Rabia Casilla Correo 48 Santiago mfavi@ispch.cl

Serbia and Montenegro

Pasteur Institute (recognition date :) Hajduk Veljkova 1 Tel: +381.21.420.528 Date of approval:
30/01/2006
CS- 21000 Novi Sad E-mail : paster-ns@neobee.net

Israel

Rabies Laboratory Bet Dagan 50250 P.O.B 12 Fax: +972.03.9681721 Date of approval:
05/02/2004
Kimron Veterinary Institute davidd@int.gov.il
Republic of Korea

Choong Ang Vaccine Laboratory 59-3 Haam Dong, Yusung Ku, Tel/Fax: +82-42-863-9322/8454 Date of approval:
9/02/2007
Dae Jeon 305-348 pharmehk@hanmail.net

National veterinary research and quarantine service, NVRQS 480, Anyang 6-dong, Manan-gu, Anyang city, Tel/Fax: + 82 31 467 1854/ 1868 Date of approval:
18/07/2007
Gyeonggi-do 430-824 cheso@nvrqs.go.kr


Seoul Regional Office of the National Veterinary Research and Quarantine. Inspection Service 39-9 Neungan 2 gil, Tel/Fax: +82 2 2650 0658/0645 Date of approval:
25/06/08

Gangseo-gu - SEOUL chaehs@nvrqs.go.kr


Japan

Animal Quarantine Service, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries 11-1 Haramachi Isogoku Yokohama 235-0008 Tel/Fax: + 81 45 751 5921/ 754 1729 Date of approval:
27/01/2005 Date of expiry
31/07/2008

Division of Pathological and Physiochemical inspection y-byori@maff-aqs.go.jp


Department of Investigation and Research

Research Institute for Animal Science In Biochemistry and Toxicology 3-7-11, Hashimotodai, Midori- ward Sagamihara Tel/Fax: 042 762 2775 / 762 7979 Date of approval:
27/01/2005
Kanagawa, 252-0132 m-nishimura@riasbt.or.jp

Russia

The All Russian State Centre for Quality and Standardisation of Veterinary Drugs and Feed (VGNKI) 5 Zvenigorodskoe shosse Tel/fax: 007(499)259-27-18 Date of approval:
07/07/2005
123022 Moscow cmd@vgnki.ru - biogem@vgnki.ru
http://www.pcr-lab.narod.ru

Diagnostic and Prevention research Institute for Human and Animal diseases (DPRI) Gamalei str. 16 bld. 2 Tel/Fax: 007(499)190-75-61 ; 007(495)726-54-71 Date of approval:
30/01/2006

123098 Moscow info@dpri.ru ; mkohnovich@rambler.ru


Tunisia

Institut de la Recherche Vétérinaire de Tunisie Rue Djebel Lakhdhar, la Rabta Tel / Fax : +216 71 562 602/569 692 Date of approval:
20/04/09
Tunis hammami.salah@iresa.agrinet.tn

Turkey

Central Veterinary Control and Research Institute 06020 Etlik, Tel: +90.312.326.00.90 / 321.17.55 Date of approval:
0/01/2006
TR- Ankara ehh.o@etlikvet.gov.tr - etlik@vet.gov.tr

Ukraina

Central State Laboratory of Veterinary Medecine Donetskaya str., 30 Tel: +380.243.37.55 Date of approval:
30/01/2006
UA-03151 Kiev E-mail : virus@centrlabvet.com.uaUnited States of America

Rabies laboratory Kansas State University 2005 Research Park Circle Tel / Fax: +1.785.532.4483 / 4474 Date of approval:
20/11/2002
Manhattan, 66502 rabies@vet.ksu.edu

VETCOM 2472 Schofield Road, building 2632 Tel: 00.1.210.295.4604 Date of approval:
20/11/2002

Food analysis and diagnostic laboratory Fort Sam Houston Edwin_Cooper@ln.amedd.army.mi

Texas 78234- 6232
South Africa

ARC-Onderstepoort Veterinary Institute Private Bag X05 Tel/Fax: 012 529 9439 / 529 9390 Date of approval:
27/01/2005
Onderstepoort 0110 SabetaC@arc.agric.za


Δεν υπάρχουν σχόλια: