Σελίδες

Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2010

Έρχεται «καμπάνα» και για την προστασία των ζώων

Δύο μήνες προθεσμία μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απειλείται η χώρα μας, εάν δεν εφαρμόσει εντός των επόμενων δύο μηνών την ευρωπαϊκή οδηγία για την ασφάλεια και υγεία των ζώων. Η εν λόγω οδηγία απλουστεύει τις...


διαδικασίες καταχώρισης και δημοσίευσης πληροφοριών, όσον αφορά τις εγκαταστάσεις υγείας των ζώων, με στόχο την προστασία της υγειονομικής κατάστασης των ζώων στην Κοινότητα.

Συγκεκριμένα, αναθέτει στα κράτη- μέλη την αρμοδιότητα να καταρτίζουν καταλόγους εγκεκριμένων εγκαταστάσεων, στον κτηνιατρικό και ζωοτεχνικό τομέα, να τους τηρούν επικαιροποιημένους και να μεριμνούν για την ευρεία διάδοσή τους. Επιπροσθέτως, η οδηγία υποχρεώνει τα κράτη- μέλη να παρέχουν επικαιροποιημένες πληροφορίες, σχετικά με τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς και ορισμένα άλλα εργαστήρια.

Τα κράτη- μέλη έπρεπε να αρχίσουν να εφαρμόζουν την οδηγία 2008/73/ΕΚ από την 1η Ιανουαρίου 2010, αλλά η Ελλάδα, η Αυστρία και η Πορτογαλία δεν το έπραξαν.

newsbeast


Δεν υπάρχουν σχόλια: