Σελίδες

Τρίτη 7 Απριλίου 2009

«Οικουμενική Διακήρυξη για την Καλή Διαβίωση των Ζώων» από την ΕΕ

Στις 23 Μαρτίου 2009 το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ ενέκρινε συμπεράσματα προς υποστήριξη των καταβαλλόμενων σε διεθνές επίπεδο προσπαθειών για μια «οικουμενική διακήρυξη για την καλή διαβίωση των ζώων». Το Συμβούλιο θεωρεί σημαντικό να διαμορφωθεί παγκόσμια αποδοχή του ζητήματος της καλής διαβίωσης των ζώων ως θέματος κοινού ενδιαφέροντος, κάλεσε δε τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να υποστηρίξουν τη σχετική πρωτοβουλία στα διεθνή φόρα.
Η μέριμνα για την καλή διαβίωση των ζώων αποτελεί καθιερωμένη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει δε ειδικό πρωτόκολλο γι’αυτό το θέμα προσαρτημένο στη Συνθήκη του Άμστερνταμ, στο οποίο τα κράτη μέλη εκφράζουν την επιθυμία τους «να εξασφαλίσουν τη βελτίωση της προστασίας και το σεβασμό της καλής διαβίωσης των ζώων, ως όντων που αισθάνονται». Το Πρωτόκολλο αυτό έχει ιδίως εφαρμογή στις πολιτικές της Ένωσης «στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας, των μεταφορών, της εσωτερικής αγοράς και της έρευνας».
Η διακήρυξη υπαγορεύεται κυρίως από μελήματα ηθικής τάξεως, επιδιώκει δε να επιτύχει παγκόσμια συμφωνία επί προτύπων για την καλή διαβίωση των ζώων με βάση τις εξής «πέντε ελευθερίες»:
-ελευθερία από πείνα, δίψα και υποσιτισμό,
-ελευθερία από φόβο και αγωνία,
-ελευθερία από σωματική και θερμική δυσφορία,
-ελευθερία από πόνο, σωματική βλάβη και αρρώστια, και
-ελευθερία κανονικής συμπεριφοράς.
Η διακήρυξη θα αποτελείται από μια σειρά αρχές και πρότυπα που θα καλύπτουν τα κτηνοτροφικά ζώα, τα κατοικίδια, τα ζώα των ζωολογικών κήπων και των τσίρκων, τα πειραματόζωα και τα άγρια ζώα. Σκοπός είναι όχι μόνον η προστασία των ζώων και η μέριμνα για την καλή τους διαβίωση, αλλά και η προαγωγή της ανθρώπινης υγείας, καθόσον η τήρηση των εν λόγω αρχών και προτύπων θα συμβάλλει στη διαμόρφωση αειφόρων συστημάτων κτηνοτροφίας και στη βελτίωση της ασφάλειας των τροφίμων.Δεν υπάρχουν σχόλια: